Nhảy đến nội dung
Công bố thông tin - DFVN-FIX
Báo cáo về Hoạt động đầu tư của Quỹ - Tháng 11/2023-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 07/12/2023
Báo cáo Tài chính của Quỹ - Tháng 11/2023-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 07/12/2023
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 49/2023-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 06/12/2023
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 48/2023-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 29/11/2023
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 47/2023-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 22/11/2023
Báo cáo thông tin Quỹ tháng 10 năm 2023 16/11/2023