Nhảy đến nội dung

Biểu Mẫu

qUỸ DFVN-CAF
Investor Guide
Sổ tay hướng dẫn Nhà đầu tư 09/09/2019 Download
Chương trình đầu tư định kỳ (SIP) 01/10/2019 Download
Form
Phiếu đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của Nhà đầu tư 04/10/2019 Download
Phiếu lệnh chuyển nhượng Chứng chỉ Quỹ 04/10/2019 Download
Phiếu lệnh chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ 04/10/2019 Download
Thoả thuận đầu tư định kỳ 04/10/2019 Download
Thông tin bổ sung hồ sơ cho mục đích tuân thủ FATCA (dùng cho Nhà đầu tư tổ chức) 04/10/2019 Download
Thông tin bổ sung hồ sơ cho mục đích tuân thủ FATCA (dùng cho Nhà đầu tư cá nhân) 04/10/2019 Download
Phiếu thay đổi chi tiết đăng ký Nhà đầu tư 04/10/2019 Download
Phiếu Huỷ lệnh 04/10/2019 Download
Phiếu lệnh Bán chứng chỉ Quỹ 04/10/2019 Download
Phiếu lệnh Mua chứng chỉ Quỹ 04/10/2019 Download
Giấy đăng ký Mở tài khoản giao dịch (dùng cho Nhà đầu tư tổ chức) 04/10/2019 Download
Giấy đăng ký Mở tài khoản giao dịch (dùng cho Nhà đầu tư cá nhân) 04/09/2019 Download
Fund Docs
Bản cáo bạch cập nhật tóm tắt có hiệu lực từ ngày 24/03/2020 24/03/2020 Download
Bản cáo bạch cập nhật có hiệu lực từ ngày 24/03/2020 24/03/2020 Download
Biểu phí giao dịch Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF có hiệu lực từ ngày 04/07/2019 04/10/2019 Download
Biểu phí Giao dịch Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF ngày 24/01/2019 04/10/2019 Download
Điều lệ Quỹ tháng 9/2019 04/10/2019 Download
Bản cáo bạch tóm tắt ngày 16/10/2018 04/10/2019 Download
Bản cáo bạch cập nhật có hiệu lực từ ngày 04/07/2019 04/10/2019 Download
Bản cáo bạch ngày 16/10/2018 04/10/2019 Download