Nhảy đến nội dung

Hiệu quả hoạt động

Lợi suất đầu tư (%)

Tại ngày 30/09/2020 NAV/CCQ (VNĐ) 1 tháng 6 tháng Từ đầu năm 2020 Từ lúc giải ngân (10/01/2019)
DFVN-CAF 10.217,19 4,22% 36,27% -2,12% 2,17%
VN-Index 905,21 (*) 2,67% 36,63% -5,80% 0,77%
VN100 831,02 (*) 4,41% 40,58% -1,95% 1,00%
So với VN-Index - 1,55% -0,35% 3,69% 1,40%
So với VN100 - -0,19% -4,30% -0,17% 1,17%

(*) Chỉ số VN-Index và VN100

Tại ngày:
NAV/CCQ (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (%)


Từ
Đến

Giá trị tài sản ròng (NAV)/CCQ

Danh mục đầu tư

Phân bố tài sản theo ngành

10 cổ phiếu tiêu biểu