Nhảy đến nội dung

Hiệu quả hoạt động

Lợi suất đầu tư (%)

Tại ngày 31/12/2020 NAV/CCQ (VNĐ) 1 tháng 6 tháng Từ đầu năm 2020 Từ lúc giải ngân (10/01/2019)
DFVN-CAF 12.627,67 10,96% 38,85% 20,98% 26,28%
VN-Index 1.103,87 (*) 10,05% 33,78% 14,87% 22,88%
VN100 1.030,3 (*) 11,17% 37,95% 21,56% 25,22%
So với VN-Index - 0,92% 5,06% 6,11% 3,39%
So với VN100 - -0,21% 0,90% -0,58% 1,06%

(*) Chỉ số VN-Index và VN100

Tại ngày:
NAV/CCQ (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (%)


Từ
Đến

Giá trị tài sản ròng (NAV)/CCQ

Danh mục đầu tư

Phân bố tài sản theo ngành

10 cổ phiếu tiêu biểu