Skip to main content
DFVN FIXED INCOME FUND

Hướng dẫn giao dịch

1.  Lệnh Mua

CCQ

    1.1 Tư vấn nghiên cứu tài liệu quỹ

Nhà đầu tư có thể liên hệ trực tiếp hoặc qua điện thoại/thư điện tử với các Đại lý Phân phối (“ĐLPP”) để được tư vấn, cung cấp tài liệu, giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc đầu tư vào Quỹ mở DFVN.

    1.2 Mở tài khoản giao dịch

Nhà đầu tư lần đầu giao dịch CCQ phải hoàn tất thủ tục mở tài khoản giao dịch CCQ theo quy định. ĐLPP sẽ thông báo đến Nhà đầu tư số tài khoản giao dịch CCQ.

    1.3 Chuyển tiền mua CCQ

Nhà đầu tư chuyển tiền mua CCQ từ tài khoản ngân hàng đứng tên Nhà đầu tư hoặc Người được ủy quyền hợp lệ vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát tương ứng với ĐLPP nơi Nhà đầu tư mở tài khoản.

Để nộp tiền mua CCQ, Quý Nhà đầu tư chuyển khoản vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát như sau:

 · Tên tài khoản thụ hưởng
· Số tài khoản
· Ngân hàng
· Nội dung chuyển tiền

: Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN
: Theo hướng dẫn của DFVN hoặc ĐLPP
: Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)
: Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ
  Ví dụ: 969CLxxxxx

Lưu ý

· Số tiền mua tối thiểu là 100.000 đồng
· Theo quy định, tiền phải được chuyển từ chính tài khoản của Nhà đầu tư. Các trường hợp chuyển hộ từ bên thứ ba không phải là Nhà đầu tư là không hợp lệ.
· Lệnh Mua hợp lệ là Lệnh Mua có Phiếu Lệnh Mua và Lệnh Chuyển khoản được gửi tới Đại lý Phân phối trước 11h30 ngày T-1.

    1.4 Đặt lệnh mua CCQ

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Phiếu Lệnh Mua CCQ Mở (“Lệnh Mua”) (được cung cấp trên trang thông tin điện tử của DFVN hoặc tại các ĐLPP) và gửi bản gốc về ĐLPP trước 11:30 ngày T-1 và kèm theo đó là tài liệu hợp lệ xác nhận việc Nhà đầu tư đã hoàn tất việc thanh toán vào tài khoản của Quỹ (giấy chuyển tiền). Tên Nhà đầu tư và số CMND/CCCD/Hộ Chiếu/Số GPKD trên nội dung chuyển khoản phải đúng với thông tin trên Lệnh Mua.

CCQ

Số lượng CCQ phân phối cho Nhà đầu tư hoặc ĐLKD có thể là số lẻ ở dạng thập phân được làm tròn xuống tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy.

Các trường hợp Lệnh Mua không hợp lệ: 

· Lệnh Mua được gửi tới ĐLPP sau thời điểm đóng sổ lệnh hoặc không có Lệnh Mua.

· Đến 17h00 ngày T-1, tiền thanh toán mua CCQ đã chuyển vào tài khoản của Quỹ thấp hơn giá trị đăng ký mua hoặc Quỹ không nhận được tiền.

· Trong trường hợp tiền thanh toán mua CCQ đã nhận nhiều hơn số tiền đăng ký giao dịch, số tiền chênh lệch sẽ được (i) Công ty Quản lý Quỹ xem xét chấp nhận và yêu cầu Nhà đầu tư bổ sung Lệnh Mua cho phù hợp nếu Nhà đầu tư đồng ý việc bổ sung Lệnh Mua hoặc (ii) hoàn trả vào tài khoản chuyển đến trong thời hạn bốn (04) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch CCQ. Phí chuyển tiền sẽ do Nhà đầu tư chịu. 

· Trong các trường hợp Lệnh Mua không hợp lệ, tiền thanh toán mua CCQ sẽ được chuyển trả vào tài khoản chuyển đến trong thời hạn bốn (04) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch CCQ, phí chuyển tiền sẽ được khấu trừ vào khoản tiền hoàn trả này.

    1.5 Xác nhận giao dịch

Xác nhận giao dịch được ĐLPP chuyển tới Nhà đầu tư trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch CCQ (T+3) bằng thư điện tử (không bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ).

Xác nhận giao dịch mua cũng đồng thời xác nhận quyền sỡ hữu đối với số lượng CCQ Nhà đầu tư mua được.

2. Lệnh Bán

    2.1 Đặt lệnh bán CCQ

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Phiếu Lệnh Bán CCQ mở (“Lệnh Bán”)  (được cung cấp trên trang web của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam hoặc tại các ĐLPP) và gửi bản gốc đến ĐLPP trước thời điểm đóng sổ lệnh. 

Nhà đầu tư có thể đặt Lệnh Bán toàn bộ số CCQ đang nắm giữ hoặc một phần nhưng phải đảm bảo số lượng CCQ đăng ký bán tối thiểu là mười (10) CCQ và số lượng CCQ còn lại sau giao dịch bán phải lớn hơn hoặc bằng số lượng CCQ tối thiểu duy trì tài khoản là mười (10) CCQ. Số lượng CCQ mà Nhà đầu tư đặt bán có thể là số lẻ ở dạng thập phân được làm tròn xuống tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy. 

Lưu ý: Các Lệnh Bán dẫn đến việc số lượng CCQ còn lại sau giao dịch bán lớn hơn không (0) và nhỏ hơn mười (10) CCQ được xem là không hợp lệ. ĐLPP/ĐLKD cần yêu cầu Nhà đầu tư gửi lệnh đăng ký bán toàn bộ số CCQ hoặc thay đổi số lượng sao cho đảm bảo Lệnh Bán hợp lệ.

Giá trị thanh toán mua lại = Số lượng CCQ đăng ký bán hợp lệ * Giá trị tài sản ròng trên một CCQ x
(1-giá dịch vụ mua lại (%))

Nhà đầu tư sẽ nhận được số tiền bằng Giá trị thanh toán mua lại sau khi khấu trừ các khoản thuế theo Luật hiện hành và phí chuyển tiền. 

    2.2 Nhận tiền bán CCQ

Thanh toán tiền bán CCQ: Thời hạn thanh toán trong vòng bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch CCQ (T+4).

Vì lợi ích của Nhà đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ có quyền chỉ đáp ứng một phần Lệnh Bán trong một số trường hợp sau: 

· Tổng giá trị các Lệnh Bán trừ đi tổng giá trị các Lệnh Mua tại ngày giao dịch CCQ lớn hơn 10% giá trị tài sản ròng của Quỹ; hoặc

· Việc thực hiện toàn bộ lệnh giao dịch của Nhà đầu tư dẫn tới Giá trị tài sản ròng của Quỹ xuống dưới 50 tỷ đồng; hoặc

· Các hạn chế khác (nếu có).

Trong trường hợp Lệnh Bán chỉ được đáp ứng một phần, Công ty Quản lý Quỹ áp dụng việc phân bổ Lệnh Bán theo nguyên tắc cùng một tỷ lệ đối với tất cả Nhà đầu tư. Lệnh Bán, Lệnh Chuyển Đổi được thực hiện theo tỷ lệ giữa tổng giá trị lệnh có thể thực hiện được và tổng giá trị đăng ký giao dịch.

3. Lệnh Chuyển Đổi

    3.1 Đặt lệnh chuyển đổi

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Phiếu Lệnh Chuyển Đổi (“Lệnh Chuyển Đổi”) (được cung cấp trên trang thông tin điện tử của DFVN hoặc tại các ĐLPP) và nộp cho ĐLPP/ĐLKD trước Thời điểm đóng Sổ lệnh.

Nhà đầu tư có thể đặt Lệnh Chuyển Đổi toàn bộ số CCQ đang nắm giữ hoặc một phần nhưng phải đảm bảo số lượng CCQ đăng ký chuyển đổi tối thiểu là mười (10) CCQ và không làm cho số lượng CCQ còn lại sau Lệnh Chuyển Đổi thấp hơn số lượng CCQ duy trì tài khoản là mười (10) CCQ.

Số lượng CCQ mà Nhà đầu tư đặt chuyển đổi có thể là số lẻ ở dạng thập phân, tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy. 

Trong trường hợp nếu thực hiện Lệnh Chuyển Đổi dẫn tới số lượng CCQ còn lại trong Tài khoản Giao dịch nhỏ hơn CCQ tối thiểu quy định, Nhà đầu tư phải thực hiện đăng ký chuyển đổi toàn bộ số lượng CCQ còn lại cùng lúc tại kỳ giao dịch này sang Quỹ mục tiêu.

    3.2 Xác nhận giao dịch

Xác nhận giao dịch được ĐLPP chuyển tới Nhà đầu tư trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch CCQ tại Quỹ mục tiêu (T+3) (không bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ).

    3.3 Hủy lệnh giao dịch

Nhà đầu tư được phép hủy lệnh giao dịch trước thời điểm đóng sổ lệnh 11h30 ngày T-1 theo nhu cầu. 

Trong trường hợp Nhà đầu tư huỷ Lệnh Mua CCQ sau khi đã hoàn tất chuyển số tiền đăng ký mua vào tài khoản của Quỹ trước Thời điểm đóng Sổ lệnh, số tiền này sẽ được hoàn trả cho tài khoản chuyển đến trong vòng bốn (04) ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch CCQ. Phí ngân hàng phát sinh từ việc hoàn trả lại tiền trong trường hợp này sẽ do Nhà đầu tư chịu.

Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, Nhà Đầu tư cần đọc và hiểu rõ nội dung Bản Cáo Bạch, Điều Lệ Quỹ và các tài liệu liên quan, nghiên cứu và cân nhắc các rủi ro và các loại giá dịch vụ giao dịch Nhà Đầu Tư phải trả.